વનસંરક્ષણને લગતી માહિતી

અ.નં. વર્ષ નોંધાયેલ ગુના તથા કપાયેલ વૃક્ષો પકડાયેલ માલની વિગત પકડાયેલ વાહનો દવના બનાવની વિગત
ગુના કેસની સંખ્‍યા કપાયેલ વૃક્ષની સંખ્‍યા અંદાજીત નુકશાની
રૂ. લાખમાં
મુદ્દામાલ સાથે
પકડાયેલ ગુના
ઇમારતી (ઘ.મી.) જલાઉકવી. પકડાયેલ માલની
અંદાજીત કિંમત
રૂ. લાખમાં
પકડાયેલ વાહનોની
સંખ્‍યા
નિકાલ કરેલ
વાહનોની સંખ્‍યા
બનાવની સંખ્‍યા દવથી અસર
પામેલ વિસ્‍તાર
(હે.)
દવથી થયેલ નુકશાન
રૂ. લાખમાં
1 2015-16 3488 15894 233.23 1902 322.36 2989.36 348.30 1640 594 1330 5512.78 15.28
2 2016-17 3695 18488 273.47 1806 334.63 2897.27 371.29 2740 586 752 3187.58 12.94
3 2017-18 2924 14060 247.91 1801 325.86 4518.28 2977.86 1278 28 1276 6141.41 23.06
4 2018-19 3302 12771 216.84 1631 355.59 2735.51 9571.98 3976 460 976 3605.77 16.22
5 2019-20 2719 8426 756.40 1151 191.99 8027.88 248.07 964 184 775 2360.51 13.19
6 2020-21 2766 4949 162.00 1150 179.04 1793.21 420.28 1400 306 2020 7328.52 46.68
અ.નં. વર્ષ મોબાઇલ સ્‍કવોડ સ્‍ટ્રાઇકીંગ ફોર્સ હુમલાના બનાવોની વિગત
પકડેલ ગુનાની સંખ્‍યા પકડવામાં આવેલ માલની
અંદાજીત કિંમત
રૂ. લાખમાં
દરોડાની સંખ્‍યા પકડવામાં આવેલ માલની
અંદાજીત કિંમત
રૂા. લાખમાં
બનાવની સંખ્‍યા સામાન્‍ય ઇજા ગંભીર ઇજા મૃત્‍યુ કુલ
1 2015-16 112 18.87 1 0.28 18 17 2 - 19
2 2016-17 36 14.82 - - 24 20 2 1 23
3 2017-18 33 8.34 8 5.03 21 13 4 - 17
4 2018-19 9 0.99 2 2.96 18 15 1 - 16
5 2019-20 - - 17 18.44 15 10 2 - 12
6 2020-21 3 2.99 2 0.63 28 25 - - 25
Go to Navigation