વનસંરક્ષણને લગતી માહિતી

અ.નં. વર્ષ નોંધાયેલ ગુના તથા કપાયેલ વૃક્ષો પકડાયેલ માલની વિગત પકડાયેલ વાહનો દવના બનાવની વિગત
ગુના કેસની સંખ્‍યા કપાયેલ વૃક્ષની સંખ્‍યા અંદાજીત નુકશાની
રૂ. લાખમાં
મુદ્દામાલ સાથે
પકડાયેલ ગુના
ઇમારતી (ઘ.મી.) જલાઉકવી. પકડાયેલ માલની
અંદાજીત કિંમત
રૂ. લાખમાં
પકડાયેલ વાહનોની
સંખ્‍યા
નિકાલ કરેલ
વાહનોની સંખ્‍યા
બનાવની સંખ્‍યા દવથી અસર
પામેલ વિસ્‍તાર
(હે.)
દવથી થયેલ નુકશાન
રૂ. લાખમાં
૨૦૧૫-૧૬
(ર/૨૦૧૬ અંતિત)
૩૨૪૬ ૧૪૯૫૩ ૨૧૬.૭૩૮ ૧૭૧૮ ૧૨૦૯.૪૭ ૨૮૯૦.૪૩ ૩૧૩.૦૬૮ ૧૩૫૬ ૫૦૬ ૫૬૧ ૨૪૩૨.૭૪ ૮.૮
૨૦૧૪-૧૫ ૪૬૬૩ ૨૫૦૩૫ ૫૩૪.૨ ૨૩૩૫ ૫૨૩૬ ૩૪૯૮ ૬૮૦.૩૨ ૯૬૬ ૩૫૨ ૧૦૩૧ ૪૪૫૪.૬૭ ૧૮.૦૫
૨૦૧૩-૧૪ ૫૦૦૪ ૩૨૨૦૭ ૩૪૩.૪૯ ૨૮૨૦ ૨૯૧૨ ૨૯૩૬ ૭૦૮.૦૩ ૧૨૭૬ ૪૪૭ ૫૮૯ ૨૨૮૭.૮૯ ૧૨.૨
૨૦૧૨-૧૩ ૪૩૯૯ ૨૪૬૩૧ ૨૩૯.૨૩ ૨૩૮૧ ૨૩૪૮ ૨૯૩૦ ૩૪૮.૨૫ ૯૧૨ ૬૬૮ ૮૪૮ ૪૫૯૩.૧૨ ૧૭.૧૪
૨૦૧૧-૧૨ ૩૮૦૮ ૨૪૩૦૭ ૨૩૧.૮૫ ૨૪૨૪ ૨૫૬૭ ૧૦૪૩૪ ૩૧૨.૦૫ ૨૦૨૭ ૧૬૧૭ ૬૬૭ ૩૭૭૦.૯ ૬.૩૯
૨૦૧૦-૧૧ ૪૪૬૩ ૨૯૨૨૧ ૧૫૯.૭૬ ૨૪૨૭ ૨૫૨૮ ૩૨૫૩ ૪૩૦.૬૭ ૧૮૨૩ ૯૪૭ ૭૬૯ ૪૯૫૭.૦૬ ૧૦.૬૮
૨૦૦૯-૧૦ ૫૫૮૫ ૩૮૨૦૭ ૨૬૭.૫૩ ૩૬૯૦ ૪૭૫૭ ૧૧૦૧૩ ૩૭૫.૦૮ ૧૩૪૯ ૯૧૦ ૧૦૯૪ ૫૮૨૭.૦૫ ૧૦.૦૨
૨૦૦૮-૦૯ ૫૪૮૨ ૩૯૭૭૧ ૫૪૦.૫૭ ૩૮૨૫ ૪૩૧૪ ૭૫૨૫ ૬૬૯.૬૩ ૧૨૦૪ ૬૭૯ ૯૨૭ ૫૮૧૧.૨૩ ૧૫.૧૯
૨૦૦૭-૦૮ ૫૮૨૫ ૪૩૯૧૧ ૩૯૫.૨૩ ૩૫૦૪ ૪૪૦૮ ૬૫૯૯ ૫૮૩.૧૨ ૮૯૬ ૮૨૮ ૯૦૮ ૭૭૨૮.૨૫ ૧૩.૯૩
૧૦ ૨૦૦૬-૦૭ ૭૫૧૫ ૬૮૪૩૪ ૫૨૫.૫૪ ૪૩૦૫ ૪૫૬૯ ૧૪૦૬૫ ૪૭૯.૮૪ ૮૪૨ ૭૮૫ ૫૩૦ ૪૫૬૪.૪ ૫.૨૨
૧૧ ૨૦૦૫-૦૬ ૮૪૭૦ ૬૧૮૩૨ ૬૦૯.૧૫ ૪૭૮૧ ૫૩૧૩ ૭૪૯૮ ૫૨૬.૮૧ ૮૫૩ ૧૩૨૯ ૧૦૧૧ ૮૮૨૫.૮૨ ૨૦.૧૮
અ.નં. વર્ષ દબાણની સ્‍થિતિ મોબાઇલ સ્‍કવોડ સ્‍ટ્રાઇકીંગ ફોર્સ હુમલાના બનાવોની વિગત
દબાણનો વિસ્‍તાર
(હે.)
દૂર કરાયેલ
દબાણ
(હે.)
કુલ દબાણ
હેઠળનો વિસ્‍તાર
(હે.)
પકડેલ ગુનાની સંખ્‍યા પકડવામાં આવેલ માલની
અંદાજીત કિંમત
રૂ. લાખમાં
દરોડાની સંખ્‍યા પકડવામાં આવેલ માલની
અંદાજીત કિંમત
રૂા. લાખમાં
બનાવની સંખ્‍યા સામાન્‍ય ઇજા ગંભીર ઇજા મૃત્‍યુ કુલ
૨૦૧૫-૧૬
(ર/૨૦૧૬ અંતિત)
- - - ૧૦૧ ૧૫ ૧૬ ૦.૨૮ ૧૫ ૧૩ ૧૫
૨૦૧૪-૧૫ - - - ૨૧૨ ૧૮.૫૨ ૫૧ ૦.૬૫ ૩૧ ૧૦ ૧૮
૨૦૧૩-૧૪ - - - ૩૦૦ ૬૧.૯૯ ૧૮૭ ૧.૭૮ ૫૬ ૨૯ ૩૧
૨૦૧૨-૧૩ ૩૨૯૬૦.૦૮ ૧૧૨.૩૪ ૩૨૮૪૭.૭૪ ૩૮૨ ૫૫.૭૧ ૮૮ ૧.૩૮ ૫૨ ૪૭ ૪૯
૨૦૧૧-૧૨ ૩૨૭૮૩.૪૭ ૫૦૮.૭૩ ૩૨૨૭૪.૭૪ ૩૫૫ ૨૫.૯૩ ૭૭ ૪.૬૭ ૨૩ ૧૧ ૧૧
૨૦૧૦-૧૧ ૩૫૯૩૧.૬૮ ૩૫૮૬.૮૪ ૩૨૩૪૪.૮૪ ૨૩૯ ૧૩.૦૭ ૧૪૦ ૦.૧૮ ૨૮ ૨૪ ૨૮
૨૦૦૯-૧૦ ૩૫૪૯૬.૨૬ ૭૦૫.૬૫ ૩૪૭૯૦.૬૧ ૪૧૯ ૫૨.૩૬ ૧૧૫ ૭.૭૫ ૫૧ ૪૨ ૫૧
૨૦૦૮-૦૯ ૩૭૯૭૯.૫૯ ૩૧૫૮.૯૬ ૩૪૮૨૦.૬૩ ૬૩૩ ૧૧.૭૨ ૧૧૩ ૩.૯ ૨૭ ૨૦ ૨૩
૨૦૦૭-૦૮ ૨૬૪૭૧.૪૮ ૩૯૩૬.૮ ૨૨૫૩૪.૬૮ ૪૦૬ ૧૦.૫૬ ૭૩ ૨.૨૮ ૪૫ ૩૩ ૧૧ ૪૫
૧૦ ૨૦૦૬-૦૭ ૨૮૭૯૮.૧૩ ૫૦૭૪.૧૩ ૨૩૭૨૩.૯૯ ૨૮૭ ૨૪.૯૮ ૧૦૫ ૪.૦૬ ૨૫ ૨૦ ૨૧
૧૧ ૨૦૦૫-૦૬ ૨૪૬૦૪.૨૪ ૧૬૯૬.૨૬ ૨૩૦૫૭.૫૮ ૩૫૩ ૪૩.૩૫ ૭૦ ૩.૧૨ ૩૩ ૨૯ ૩૮
Go to Navigation