Tenders
Tenders

સામાજીક વનીકરણ વિભાગ નવસારીમાં આવેલ પટ્ટી વાવેતરનાં ઉભા ઝાડોની હરાજી બાબત.

Tender Number : 1
Publish Date : January 07, 2020
Last Date of Submission : January 21, 2020
Description : આથી તમામ રસ ધરાવતા ઈજારદારોને જણાવવાનું કે નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, સામાજીક વનીકરણ વિભાગ, નવસારી જિલ્લાના પટ્ટી વાવેતરના ઉભા વૃક્ષોની ટેન્ડર પધ્ધતિથી જાહેર હરાજી તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ નાં રોજ રાખવામાં આવેલ છે.
Download : 21-01-2020_ni_haraji_na_tendar.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (722 KB)
Download : 21-01-2020_ni_haraji_ni_vigat.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (476 KB)
Download : 21-01-2020_ni_harajinu_jahernamu.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (285 KB)
Download : Haraji_Ni_Sharato.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (928 KB)
E-Citizen
Go to Navigation