વન્યજીવન અભયારણ્ય
વન્યજીવન અભયારણ્ય

વન્ય જીવનઅભયારણ્ય

ગીર વન્યજીવન અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1965
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 1153.42
સ્થાન : સાસણ ગીર, જુનાગઢ, અમરેલી
મુખ્ય જાતિ : Lion, Leopard, Chausinga, Chital, Hyena, Sambar, Chinkara, Herpetofauna, Crocodiles and birds

સંપર્ક

સાસણ ગીર,
જૂનાગઢ, ગુજરાત (ઇન્ડિયા)
પીન કોડ : 362135
Mobile :
Email : gslcsgir@yahoo.com
Website : girlion.in

વાઇલ્ડ એસ અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1973
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 4953.70
સ્થાન : કચ્છનુ નાનુ રણ
મુખ્ય જાતિ : Wild Ass, Chinkara, Blue bull, Houbara bustard, Wolf, Waterfowls, Herpetofauna

સંપર્ક

અભયારણ્ય અધીક્ષક,
ધ્રાંગધ્રા, સુરેન્દ્રનગર
પીન કોડ : 363310
ફોન (ઓ) : 02754 260716

નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1969
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 120.82
સ્થાન : નળ સરોવર, અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય જાતિ : Flamingos, Pelicans, Coot, ducks, waders, storks, Herons and other spp. of waterfowls, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
મામલતદાર કચેરી પાસે,
સાણંદ, અમદાવાદ, ગુજરાત
પીન કોડ : 382110
ફોન : 079 223500

જેસોર હરણ અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1978
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 180.66
સ્થાન : જેસોર હિલ, બનાસકાંઠા
મુખ્ય જાતિ : Sloth Bear, Leopard, Hyena, Birds, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
બનાસકાંઠા, પાલનપુર
ફોન : 02742 257084

બરડા વન્યજીવન અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1979
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 192.31
સ્થાન : હિંગોલગઢ, રાજકોટ
મુખ્ય જાતિ : Leopard, Blue bull, Hyena, wild boar, Jackal, Birds, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
બરડા વન્યજીવન અભયારણ્ય, વન કોલોની,
ચોપાટી મેદાન, પોરબંદર. ગુજરાત.
ફોન (ઓ) : 0286 2242551

હિંગોલગઢ અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1980
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 6.54
સ્થાન : હિંગોલગઢ, રાજકોટ
મુખ્ય જાતિ : Chinkara, Blue bull, Wolf, Hyena, Fox, Birds, Herpetofauna

સંપર્ક

રેંજ જંગલ અધિકારી
હિંગોલગઢ, રાજકોટ
ફોન (એમ) : 9825226403

દરિયાઈ અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1980
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 295.03
સ્થાન : કચ્છ, જામનગર અખાત
મુખ્ય જાતિ : Sponges, Corals, Jellyfish, Sea horse, Octopus, Oyster, Pearloyster, Starfish, Lobster, Dolphin, Dugong, waterfowls

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
મરીન નેશનલ પાર્ક, વન સંકુલ,
સી.એફ. ઓફિસ, નાગનાથ રોડ નજીક,
જામનગર-360001.
ફોન (ઓ) : 0288 2679357

નારાયણ સરોવર અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1981
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 444.23
સ્થાન : નારાયણ સરોવર, કચ્છ
મુખ્ય જાતિ : Chinkara, Caracal, Desert Cat, Hyena, Desert Fox, Jackal, Birds, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
નારાયણ સરોવર વન્યજીવન અભયારણ્ય,
કચ્છ પશ્ચિમ વિભાગ, કોલેજ રોડ, ભુજ, કચ્છ. ગુજરાત.
ફોન (ઓ) : 02832 231500.

ખીજડિયા પક્ષી અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1981
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 6.05
સ્થાન : ખીજડિયા, જામનગર
મુખ્ય જાતિ : Indian Skimmer, Ibises, Painted stork, Cormorants, etc. App. 220 spp. of birds, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક, મરીન નેશનલ પાર્ક, વન સંકુલ,
નાગનાથ રોડ નજીક, જામનગર-360001. ગુજરાત.
ફોન (ઓ) : 0288 2679357.

રતનમહલ અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1982
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 55.65
સ્થાન : રતનમહલ, દાહોદ
મુખ્ય જાતિ : Sloth bear, Leopard, Hyena, Jackal, Chausinga, Civet Cat, Jungle cat, Birds, Herpetofauna

સંપર્ક

નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી,
બારિયા વિભાગ, બારિયા,
જિલ્લા દાહોદ. ગુજરાત.
ફોન (ઓ) : 02678 220425.

કચ્છ ડિઝર્ટ અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1986
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 7506.22
સ્થાન : કચ્છ ગ્રેટનુ રણ
મુખ્ય જાતિ : Chinkara, Hyena, Fox, Flamingo, Pelicans & other waterfowls, Herpetofauna

સંપર્ક

કચ્છ ડિઝર્ટ વાઇલ્ડલાઇફ અભયારણ્ય,
ભુજ, કચ્છ, ગુજરાત.
ફોન (ઓ) : 02832 250227

ગાગા વન્યજીવન અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1988
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 3.33
સ્થાન : ગાગા, જામનગર
મુખ્ય જાતિ : Great Indian Bustard, Wolf, Jackal, Birds, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
જામનગર, ગુજરાત
ફોન (ઓ) : 0288 2679357

રામપરા અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1988
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 15.01
સ્થાન : રામપરા , રાજકોટ
મુખ્ય જાતિ : Blue bull, Chinkara, Wolf, Fox, Jackal, Birds, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
રાજકોટ, ગુજરાત
ફોન (ઓ) : 0281 2476497

થોલ લેક પક્ષી અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1988
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 6.99
સ્થાન : થોલ, મહેસાણા
મુખ્ય જાતિ : Cranes, Geese, Famingos, Sarus and app. 125 spp. of other waterfowls

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
મામલતદાર કચેરી, સાણંદ-382110 નજીક.
અમદાવાદ. ગુજરાત.
ફોન (ઓ) : 079 223500

શૂણપાનેશ્વર અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1982
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 607.70
સ્થાન : નર્મદા
મુખ્ય જાતિ : Sloth bear, Leopard, Rhesus macaque, Chausinga, Barking deer, Pangolin, Herpetofauna, birds including Alexandrian parakeet

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
રાજપીપળા, ભરૂચ, ગુજરાત.
ફોન (ઓ) : 02640 220013

પોરબંદર પક્ષી અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1988
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 0.09
સ્થાન : પોરબંદર
મુખ્ય જાતિ : Flamingos, Pelicans, Spoonbill and various bird spp.

સંપર્ક

વન મદદનીશ સંરક્ષક,
ચોપાટી, પોરબંદર, ગુજરાત નજીક.
ફોન (ઓ) : 0286 2242551

પાણીયા વન્યજીવન અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1989
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 39.63
સ્થાન : અમરેલી
મુખ્ય જાતિ : Lion, Chinkara, Leopard, Chital, Hyena, wild board, four horned antelope, pangolin, Blue bull, birds

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક, ગીર (પૂર્વ),
ધારી, અમરેલી, ગુજરાત
ફોન (ઓ) : 0279 225044

બલરામ અંબાજી અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1989
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 542.08
સ્થાન : બનાસકાંઠા
મુખ્ય જાતિ : Sloth bear, Leopard, Blue bull, Hyena, Wolf, Jungle cat, Birds, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
બનાસકાંઠા વન વિભાગ,
પાલનપુર, ગુજરાત
ફોન (ઓ) : 02742 257084

જાંબુઘોડા વન્યજીવન અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1990
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 130.38
સ્થાન : જાંબુઘોડા, પંચમહાલ
મુખ્ય જાતિ : Sloth bear, Leopard, Jungle cat, Hyena, Wolf, Four Horned Antelope, Herpetofauna, Birds

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
બનાસકાંઠા વન વિભાગ,
પાલનપુર, ગુજરાત
ફોન (ઓ) : 02742 257084

પૂર્ણા વન્યજીવન અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1990
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 160.84
સ્થાન : ડાંગ
મુખ્ય જાતિ : Leopard, Barking deer, macaques, Four horned antelope, Sambhar, Hyena, Herpetofauna, birds

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
ઉત્તર ડાંગ વિભાગ
આહવા, ડાંગ, ગુજરાત
ફોન (ઓ) : 02631 220203

કચ્છ ઘુડખર અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 1992
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 2.03
સ્થાન : નલીયા, કચ્છની નજીક
મુખ્ય જાતિ : Great Indian Bustard, Lesser Florican, Houbara bustard, Chinkara, Blue bull, Herpetofauna

સંપર્ક

વન નાયબ સંરક્ષક,
કચ્છ (વેસ્ટ) વન વિભાગ,
ભુજ, કચ્છ, ગુજરાત
ફોન (ઓ) : 02832 230766

મીતાયાળા વન્યજીવન અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 2004
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 18.22
સ્થાન : અમરેલી
મુખ્ય જાતિ : Lion, Blue bull, Chittal, Chinkara, Panther

કચ્છ જૈવક્ષેત્ર અભયારણ્ય

સ્થાપના વર્ષ : 2008
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 12454.00

છારીધાંડ સંરક્ષણ રિઝર્વ

સ્થાપના વર્ષ : 2008
વિસ્તાર ચોરસ કિ.મી. : 227.00

અભ્યારણના સ્થળો

Important Links
Go to Navigation